ne tür kumar lisansı alınabilir almanca 3

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik

MADDE 9-(1) Hukuk İşleri Müdürlüğü, yasal mevzuat çerçevesinde, verilen görev içerisinde, Soma Belediyesinin hukuki mesele ve ihtilafları ile ilgili işleri gereken özen ve çabuklukla yapmak, yaptırmak ve yürütmekle sorumludur. MADDE 8 -(1) Hukuk İşleri Müdürlüğü, Soma Belediye Başkanı’nca verilen genel veya özel vekâletname uyarınca ve yasa, tüzük ve yönetmelikler ile bu yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak görev yapar. İşyeri belediye zabıta personelince ruhsata uygun olup olmadığı hususunda denetlenerek bir ay içinde sonuçlandırılır. İş yerinde tespit edilen eksiklikle ilgili ilgilisine 15 gün süre verilir, eksiklerin giderilmesi halinde ruhsat geçerlilik kazanır, aksi halde ruhsat iptal edilerek iş yeri hakkında yasal işlem yapılır. MADDE-15-Belediye Başkanlığındaki hiyerarşik yapıya uygun olarak birim amiri Müdürlüğüne ait kadroların denetiminden sorumludur. Tespit edilen aksaklıkları zaman geçirmeden düzeltme yoluna gidecektir. Disiplinsiz davranışlarda ilgililer hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Kira artışları, kira kontratına göre kiralama süresi biten kiracılara sözleşmedeki kira artış oranlarına göre yapılarak tebliğ edilir ve mukavele yenilenir. Kiralanan yerler çalışma ruhsatı açısından denetlenir ve uygun olmayanların mevzuata uygun hale getirilmesi için yasal işlemler başlatılır. Kiralanan yerlerde kira kontratında ve şartnamede belirtilen hususlar tespit edildiğinde veya tahliyesine sebep olacak hallerde, konu başkanlığa arz edilerek kiracının yasal yolla tahliyesi için konu Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne intikal ettirilir. G)Müdürlük ve bağlı birimlerde görev yapan her kademedeki personel, yürürlükteki Kanunlar çerçevesinde iş ve işlemlerini yapmakla yükümlüdür.

  • C) Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.
  • 3)İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
  • Çalışma programının uygulanmasında belgesiz ve liyakatsiz görevlendirmeler sonucu üçüncü kişilere karşı doğabilecek idari mali ve cezai işlemlerden sorumludur.
  • E)Günlük yapılan iş programının sahada yürütülmesinden, personelin devamsızlığından,  veriminden, iş takibinden, sevkiyatından ve iş güvenliğinden sorumludur.

E) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 2-Yazı İşleri Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur. 13-Encümen toplantısına Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince Belediye Başkanının görevlendirme yazısı ile encümenin memur üyesi olarak toplantıya katılır. 7- Başkanlığa bağlı birimlerden; Belediye Meclisine ve Encümeninde görüşülmesi için gelen evraklarla Başkanlık adına meclis ve encümen günlerinin hazırlanmasını sağlar. 6- Dış ve iç birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların, kaydını yaparak yerine ulaşmasını sağlar. Ayrıca, belediye başkanına karşı yapmış olduğu iş nedeniyle doğrudan sorumludur. AmaçMadde 1 – Bu yönetmenliğin amacı, Soma Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir. Zorunlu tanımlama bilgilerine İlişkin zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.

A)Personel,  bu  Yönetmelikte  belirtilen  iş  ve  işlemleri  mevzuat  çerçevesinde,  emir  ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek yapmak. E)Şef görev  ve  yetkileri  ile  ilgili  yaptığı  faaliyetlerden  dolayı  müdüre,  Başkan yardımcısına, Başkana ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur. A)Müdürlüğe ait yapılan tüm iş ve işlemlerin müdür adına mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak. K)Geçici  süre  görevde  bulunamayacağı  dönemlerde,  müdürlüğe  tayin  şartlarını  haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemeye ve Başkanlık Makamına onaya sunmaya yetkilidir. D)Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak sözlü ya da  yazılı  görevlendirmeleri  yapmak,  müdürlük  faaliyetlerini  denetlemek,  varsa  aksaklıkları gidermek. B)Kent  envanterinin oluşturulmasını  sağlar,  gerekli  çalışmaları  yapar  ve  takip  eder. Belediye  sınırları  içinde  kalan  bölgelere   ait  proje  haritası   çıkartır,  ihtiyaç   analizini gerçekleştirir  ve  bu  doğrultuda  sosyal,  kültürel  ve  yapısal  projelerin  gerçekleştirilmesini sağlar.

Kaynak tamir personeline, inşası tamamlanan park ve yeşil alanların metal, ahşap, PVC vb. Malzeme aksamlarının montajı de montajı bakım onarım ve tamiratlarını yaptırır. D)Tüm yeşil alanların bakım, dikim, çalışma, kontrol ve muhafaza işlerini müdürlüğün öngördüğü şekilde yürütmekle yükümlüdür. B)Çalışmaların verimli şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almakta müdürü ile birlikte hukuki sorumludur. C) Müdürlükte yürütülen faaliyetlerin Soma Belediyesi hizmet standartlarına uygun yönetim işleyişi ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, Yönetmelik, prosedür ve talimatların uygulanmasından, sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve duyurmakta bir üst makama karşı sorumludur. K)Bütün personelin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini verimli, uyumlu ve en iyi şekilde yapmasını sağlamak. Maddesinin e fıkrasına istinaden günün ekonomik koşulları da göz önünde bulundurularak Müdürlüğümüzce yapılacak, yaptırılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturularak Belediye Meclisine takdim etmek. MADDE 19- (1) Zabıta Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Zabıta Yönetmeliği, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuata hükümlerine uygun olarak yürütür.

Uygun görülürse resmi yazıların hazırlanmasına ait yönetmelik esaslarına göre hazırlanır ve paraf veya imzalanarak işleme konulur. C)Kayıtları yapılan evrakların müdüre iletilmesi, müdürlük tarafından cevaplandırılan evrakların yazılması, imza ve kayıt altına alınması ve evrakların ilgili dosyalara kaldırılmasını sağlamak. K)Muhafaza işlerini müdürlüğün öngördüğü şekilde yürütmekle yükümlüdür. Belediye sorumluluğunda bulunan ve uygun görülen resmi kurumların ağaç kesimi ve periyodik budama programını yapar/yaptırır. C)Birimdeki teknik ve idari işleri mevzuat dâhilinde ve müdürlükten aldığı emirler çerçevesinde yerine getirir.Görev tanımıyla ilgili ihale teknik şartnamelerini hazırlamak. Ç)Birimdeki teknik ve idari işleri mevzuat dâhilinde ve müdürlükten aldığı emirler çerçevesinde yerine getirir. Görev alanındaki yeşil alanlar, parklar, çocuk bahçeleri, sportif alanlar, piknik alanları, refüjler ile bunların yapımı, bakımı, dikimi, kontrol ve muhafaza işlerini yürütür.

Birimlerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ile İdarenin stratejik planı ve yerel ihtiyaçlar ile ilgili mevzuat dikkate alınır. I) Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken paylara ilişkin fazla ve yersiz ödemelerde sorumluluğu, bu yönetmeliğin 10. 11-İşleri organize eder, personelin belirlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev bölümünün işleyişini sağlar, meydana gelen aksaklıkları Başkan yardımcısına veya Başkana bildirir. MADDE 21- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. D) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. C) Şef görev  ve  yetkileri  ile  ilgili  yaptığı  faaliyetlerden  dolayı  müdüre , Başkana ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur. Sitemizde, içeriğin tarafınıza sağlanması, sitenin performansının optimize edilmesi ve ziyaretçi profilinin anlaşılması için gerekli olan çerezler kullanılmaktadır.

I)Görev ve sorumluluk alanlarında yer alan iş ve işlemlerin geliştirilmesine yönelik iyileştirme faaliyetlerini başlatmak ve iyileştirme planlarını hazırlamak ve üst makama onaylatmak. H)Görev ve sorumluluk alanlarında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacıyla gerekli olan düzeltici faaliyetleri başlatmak. P)Tüm personellerin mesai, çalışma, kılık kıyafet ve davranışları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak. M)Vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunlar yapılırken Kanun, Yönetmelik ve genelgelere riayet edilmesini sağlamak. H)Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili üst yönetimin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırma yapmak. M)Belediye sınırları içerisinde inşa edilecek parkların peyzaj projesine uygun düzenlemenin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. L)Stratejik planlama ve performans programına uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak. F) Gelen ve giden evrakların düzenli olarak kayıtlarını tutmak ve her türlü yazışmayı zamanında yapmak. MADDE 7-(1) Belediye birimleri;5393 sayılı Belediye Kanun’unun 49’uncu maddesi ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları gereğince Soma Belediye Meclisince oluşturulan harcama birimlerinden biridir. 3)Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

MADDE 20- (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak komisyon; Başkanın onayı ile Kurul Müdürünün başkanlığında, Kurul Müdürünün önerisi ile görevlendirilecek dört müdür veya müfettiş olmak üzere beş üyeden oluşur. Zorunlu sebeplerden dolayı görev yapamayacak başkan dışındaki asil üyelerin yerine geçmek üzere, aynı usulle dört yedek üye tespit edilir. Kurul Müdürlüğüne zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler. Ancak, geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa, müfettişler ellerindeki işleri Kurul Müdürünün yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir müfettişe devredebilirler. (2) Kurulun yazı, idari ve mali hizmetleri ile taşınır mal iş ve işlemleri büro personelince yürütülür. M)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için gayret ve çaba göstermek. Olumsuz  bir  durumda konuyu müdüre yansıtarak müdürün bu konuda gerekli önlemleri almasını sağlamak.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *